Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken integrerend deel uit van alle elektronische MHS bvba verkoopsovereenkomsten en hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de contractant. De bezoeker van deze site verklaart meerderjarig te zijn en geen aanstoot te nemen aan de inhoud van deze website. Hij ontslaat MHS bvba van enige eventuele directe, indirecte en incidentele schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze website of het gebruik van de aangeboden producten. Hij neemt er nota van dat alle verstrekte informatie zonder enige garantie wordt verschaft en periodiek kan worden gewijzigd.

Koop

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling.Indien MHS bvba de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel als mogelijk weten aan de contractant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Garantie

MHS bvba geeft dezelfde garantie als de producenten van elk item.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractant de totale prijs van de goederen niet betaald heeft, blijven ze eigendom van MHS bvba.

Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt maximaal 21 dagen na ontvangst van betaling. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, houden wij uw bestelling aan. Het kan zijn dat een artikel defintief is uitverkocht.In dat geval krijgt u bericht. Zij worden opgestuurd na verschijning. In geen enkel geval heeft de contractant recht op schadevergoeding voor laattijdige levering.

Klachten

Klachten, waaronder verstaan alle grieven m.b.t. de geleverde goederen en/of factuur, kunnen door de contractant slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening gericht aan MHS bvba, Haachtsesteenweg 234, 1910 BERG, België binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.

Prijs

De prijzen die MHS bvba vermeldt zijn inclusief BTW. Indien de contractant zich niet in het land van verzending bevindt, draagt hij zelf eventuele invoerrechten. Er worden steeds portkosten aangerekend. Alle goederen worden verzonden onder rembours of na vooraf overschrijving van het verschuldigde bedrag.

Betalingsmodaliteiten

De contractant is ertoe gehouden de prijs te betalen zoals die werd overeengekomen. Hij kan dit doen door te betalen bij ontvangst (onder rembours). Hij kan eventueel ook kiezen het totale verschuldigde bedrag over te schrijven. De uitvoering van zijn bestelling gebeurt dan pas nadat het totale verschuldigde bedrag op onze rekening werd gestort. Betaling tegen rembours is enkel mogelijk in België.

De wijze van teruggave en terugneming van het product

Indien contractant van de aankoop afziet, stuurt hij de goederen aangetekend terug, in de ongeopende originele verpakking, en dit binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering : MHS bvba, Haachtsesteenweg 234, 1910 BERG, België. Enkel op deze voorwaarden en dat de produkten onbeschadigd en verzegeld terugkeren zal MHS bvba terugbetalen.

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

We respecteren de privacy van elke klant en bezoeker.

In de eerste plaats houden we ons strikt aan alle wetgeving hierover en in het bijzonder de wet op de privacy van 8 december 1992.

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan info@snipergear.be.

Nederlands | English